dla Firm

Kancelaria, w ramach prowadzonej działalności oferuje specjalistyczną pomoc skierowaną zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorców, m.in. w zakresie: 

 • prawa cywilnego (zobowiązania, prawo rzeczowe)
 • odszkodowań cywilnych
 • egzekucji należności pieniężnych
 • prawa karnego gospodarczego (reprezentacja firmy jako strony w sprawach karnych)
 • prawa karnego skarbowego (reprezentacja firmy w sprawach podatkowych i celnych)
 • prawa spółek handlowych (tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, prowadzenie spraw spółek)
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • prawa własności przemysłowej
 • prawa wekslowego i czekowego
 • cywilno i administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawa rynku nieruchomości
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa autorskiego
 • prawa reklamy
 • prawa prasowego
 • prawa konsumenckiego (w tym upadłości konsumenckiej)
 • prawa pracy